Midjourney a umelá inteligencia pre zamestnancov aj podnikateľov

Follow on LinkedIn

Výborne___
Dizajn ako PRACOVNÁ a ŽIVOTNÁ stratégia
___Z teóriE Do praxe

Toto je môj progresívny obežník. Rozhodol som sa odovzdávať to, čo som sa naučil
a prijať to, čo sa popri tom môžem naučiť.

Komerčné interiéry a stavby s dôrazom na udržateľnosť

V KENDU, ktoré vediem s Martinou Uhrinovou, pracujem na komerčných interiéroch a stavbách. Ako interiérový architekt a stavebný inžinier sa zameriavam na riadenie projektov a konzultačnú činnosť pre stavebníkov, developerov a majiteľov firiem. Riadim celý proces projektov od inicializácie až po tvorbu projekčných a realizačných tímov. Každý klient a projekt je pre mňa jedinečnou príležitosťou a výzvou, kde naplno využívam svoje viac ako 22 rokov skúseností a schopností. Hľadám udržateľné riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi Nového európskeho Bauhausu (NEB), a vždy prinášam inovácie a dizajn smerovaný na ľudí. KENDU mi umožňuje rásť a rozvíjať sa nielen ako profesionál, ale aj ako človek, ktorý miluje svoju prácu a jej kreativitu.

Ako spoluzakladateľ Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov a architektov (SAID) som hlboko angažovaný v rozvoji a podpore našej profesie. Od vzniku SAID vediem rôzne iniciatívy zamerané na zlepšovanie kvality interiérového dizajnu a architektúry na Slovensku a na posilnenie právneho postavenia interiérových architektov a dizajnérov. Moja práca v SAID zahŕňa riadenie projektov a podujatí, prostredníctvom ktorých prispievam k vzdelávaniu budúcich generácií dizajnérov a architektov. Sústredím sa na šírenie dizajnérskeho myslenia a inovácií v oblasti interiérového dizajnu a architektúry. Poskytujem konzultácie a odborné poradenstvo členom SAID, ako aj mentoring pre mladých dizajnérov, čím podporujem ich profesionálny rast a rozvoj. SAID je pre mňa platformou, kde môžem aktívne prispievať k formovaniu budúcnosti interiérového dizajnu a architektúry na Slovensku, podporovať kreatívnu komunitu a presadzovať hodnoty udržateľnosti, inovácie a dizajnu orientovaného na ľudí.

Formovanie budúcnosti interiérovej architektúry a dizajnu na slovensku

S Martinou Uhrinovou sme v roku 2021 priviedli SAID do European Council of Interior Architects (ECIA) a od roku 2023 sme riadnymi členmi ako prvá krajina z V4. Ako delegát SAID v ECIA sa aktívne zapájam do diskusií a rozhodovacích procesov, čím prispievam k tvorbe smerníc a noriem pre interiérový dizajn a architektúru v Európe. Spolupracujem s európskymi kolegami, čo mi umožňuje prinášať najlepšie prístupy a inovácie nielen na Slovensko, ale aj na európsku úroveň. Táto angažovanosť mi umožňuje rásť ako profesionálke a prispievať k rozvoju našej profesie na európskej úrovni, pričom pomáham zvyšovať povedomie o slovenskom dizajne v medzinárodnom kontexte.

Výmena najlepších prístupov a inovácií medzi Slovenskom a Európou

Intebold Festival a Intebold Awards : Oslava a podpora slovenského interiérového dizajnu

S Martinou Uhrinovou sme v roku 2020 cez Slovenskú asociáciu interiérových dizajnérov a architektov priniesli koncept Inteboldu, aby sme propagovali kvalitný interiérový dizajn na Slovensku. Organizujeme ocenenia Intebold Awards (predtým Insaid Awards), ktoré oslavujú najlepšie slovenské interiéry a ich autorov a zhotoviteľov. Každý rok pozývame vysoko kvalitnú medzinárodnú porotu, ktorá zabezpečuje objektívnosť a vysokú úroveň hodnotenia. Na unikátnom festivale Intebold Festival každoročne hostíme stovky profesionálov, aby diskutovali o inovatívnych a udržateľných prístupoch v dizajne a architektúre. Spolu s komunitou máme na starosti prípravu aj realizáciu celého projektu. Našim cieľom je vzdelávať profesionálov a nadšencov interiérov, podporovať slovenských výrobcov a dodávateľov a vytvárať priestor pre networking a nové obchodné príležitosti. Intebold je miestom, kde tvoríme inovatívne myšlienky a vznikajú nové partnerstvá, pričom pokračujeme v podpore a rozvoji interiérového dizajnu na Slovensku prostredníctvom vzdelávania, inovácií a udržateľnosti.

Vzdelávanie pre budúcnosť: Interiérový dizajn, stavebníctvo a umelá inteligencia AI

Ako akreditovaný lektor pre vzdelávanie dospelých sa popri práci v interiérovom dizajne a architektúre intenzívne venujem aj vzdelávaniu v oblastiach stavebníctva, rekonštrukcie interiérov a umelej inteligencie. Organizujem a vediem kurzy a workshopy zamerané na praktické a teoretické aspekty týchto oblastí, určené pre profesionálov aj nadšencov. Podnikateľom a riaditeľom firiem poskytujem vzdelávanie priamo v ich spoločnostiach, kde im pomáham implementovať moderné technológie a zlepšovať pracovné postupy. Prednášam na školách, podujatiach a konferenciách, kde šírim poznatky a skúsenosti v týchto dynamických oblastiach. Špeciálnu pozornosť venujem integrácii umelej inteligencie do pracovných procesov, čím pomáham profesionálom využívať moderné technológie na zlepšenie efektivity a kvality ich práce. Mojím cieľom je poskytnúť komplexné znalosti a zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie projektov v stavebníctve a rekonštrukcii interiérov.